38. PODSUMOWANIE akcji / ENG: SUMMARY

Słowo Prezydenta Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Akcja IRONMAN ZA RESPIRATORY to przykład testu naszej wiary w pozytywne zakończenie podejmowanych trudnych zobowiązań i działań. Na początku wielu  zastanawiało się, czy to przedsięwzięcie jest sensowne, później, czy pokonanie dystansu, np. o 2 godziny szybciej od limitu, jest w ogóle realne. Inni, całkiem racjonalnie uważali, że zebranie kwoty 120 000 zł. w środku lata jest niemożliwe. Efekty znamy – są zaskakujące i wspaniałe. Tomka wynik budzi szacunek nawet wśród profesjonalistów, dziennikarze, kibice i my wszyscy jesteśmy zaskoczeni, że tak wiele osób włączyło się czynnie w akcję a 260 wsparło ją finansowo!

Bardzo dziękuję, w imieniu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacji Maltańskiej, szpitala w Barczewie, ale również w imieniu tych, których nie poznamy, a którym pomożemy uratować życie.

Aleksander Tarnowski

Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

A word from the President of the Polish Association of Knights of Malta

The IRONMAN FOR RESPIRATORS campaign is an example of our faith in the positive completion of difficult obligations and actions. In the beginning many wondered whether this was a sensible undertaking, and later whether it was at all realistic to cover such a distance, for example, 2 hours under the time limit. Others quite rationally believed that it would be impossible to collect the amount of 120,000 zloty in the middle of summer. We all know the final effects – they are astonishing and wonderful. Tomek’s result has earned respect even among professionals, journalists and fans, and we are all astonished at how many people actively joined the initiative and over 260 provided financial support!

I give you all my sincere thanks, in the name of the Polish Association of Knights of Malta, the Foundation of Malta and the hospital in Barczewo, but also in the name of those we will not meet, but whose lives we will help save.

Aleksander Tarnowski

President of the Polish Association of Knights of Malta

logo_film

Ponad miesiąc temu przekroczyłem metę, stroje od dawna wyprane, rower oddany a Wy ciągle wspieracie szpital darowiznami – dziękuję. Po raz kolejny wraz z Fundacją aktualizowałem wpłaty gdy pojawił się mail z deklaracją znacznej kwoty od wspólników kancelarii prawnej z Poznania (WKB) Wierciński Kwieciński Baehr. Dzień później pojawiła się wiadomość od Xawerego Konarskiego – Kancelaria Traple Konarski Podrecki  – Tomku pozwól, że zaokrąglimy, tak by przekroczyć 200 000 zł, czekam na informację ile brakuje. To mocne zakończenie – a w związku z tym sprawa się uprościła i możemy ogłosić, że:

akcja IRONMAN za RESPIRATORY wygenerowała 200 000 zł

Finansowo wsparło ją około 260 osób a organizacyjnie i doradczo jeszcze kilkanaście więcej, wśród których przewodnikiem po triathlonie był Zdzichu Wojtyło. Każda wpłata miała znaczenie, jednak muszę przypomnieć Tych, którzy uczynili zbiórkę środków realną i to wówczas gdy akcja była mało znana – Anonimowy Przedsiębiorca z Sopotu, Rasabelle Tarnowska, Jerzy Kobyliński, którego okrągły zakład 1000zł za każde 15 minut wygenerował najwyższą jednorazową wpłatę 14000 zł! i Jerzy Jankowski, który zagwarantował 12000 bez względy na wynik. Mamy świadomość, że bez Was końcowy obraz wyglądałby inaczej – stokrotne dzięki.

[Dopisek 15 X 2014] Cóż – postanowiliście, że regularność i symetria nie są obowiązującym kanonem … OK!, oddalamy się od okrągłych 200 tys zł za sprawą nowych darowizn, będę je dopisywał na liście.

Obecność mediów bardzo pomogła w rozpropagowaniu informacji tak o głównym naszym celu jak i jakości działań Szpitala w Barczewie. Dziękujemy telewizji TVP Olsztyn oraz TVN i TVN24, Gazecie Olsztyńskiej za liczne relacje na temat naszego projektu. Gazecie.pl, Dziennikowi Bałtyckiemu, Naszemu Dziennikowi, Nowemu Dziennikowi z NY, tygodnikowi Gość Niedzielny, Radiu Olsztyn, Radiu Gdańsk, radiu Wnet oraz Radiu PLUS, portalom; mmtrojmiasto.pl, biznesnafali.pl – za materiały prasowe. Szczególnie dziękujemy redakcji dziennika Rzeczpospolita za objęcie akcji patronatem.

Szpital zakupił już niezbędny sprzęt a nadwyżkę finansową zagospodaruje zgodnie z potrzebami rozwoju: http://zakonmaltanski.pl/ekstremalnie/2014/10/10/

Nawiązując do samego początku zakończę w ten sposób.

Mam 48 lat, jeszcze miesiąc temu myślałem, że o 30 mniej. Przez 10tygodni mocnej i nieustannej pracy poznawałem swoje granice, ale one ciągle się przesuwały – w końcu zostałem triathlonistą i Ironmanem. Mam dużo znajomych, ale nie wiedziałem, że tak wielu mi zaufa – dzięki Wam udało się zakupić potrzebne respiratory. Zrobiliście to dla szpitala, w którym nie będziecie się leczyć, dla obcych ludzi – to budzi szacunek i pewnie nazywa się dobrocią.

Ta akcja jest już historią. Wszystkim bardzo dziękuję. Tomek

ENG: translation Anna Meysztowicz

I crossed the finish line over a month ago, my gear has long since been washed, the bike returned to its owner, but you continue to support the hospital with your donations – thank you. Once again, together with the Foundation, I have updated the payments upon receiving an email with the declaration of a significant sum of money from the partners of a law firm from Poznan – Wierciński Kwieciński Baehr (WKB). A day later I received a message from Xavery Konarski – of the law firm Traple Konarski Podrecki: Tomek, please let us round up the sum so that it reaches 200,000 zloty, let me know how much is missing.

Therefore, the matter has become much more simple and we are able to announce that

the IRONMAN for RESPIRATORS campaign has generated 200,000 zloty

It has received financial support from approximately 260 people as well as organisational and consultancy support from a dozen or so more – with Zdzichu among which was a guide to triathlon . Each donation has made a difference, however, I must mention those, thanks to whom it became realistic to collect the sum, and that at a time when the campaign was not yet popular – the Anonymous Entrepreneur from Sopot, Rasabelle Tarnowska, Jerzy Kobyliński – whose round bet of 1,000 zloty per 15 minutes generated the highest single payment of 14,000 zloty! And Jerzy Jankowski, who guaranteed 12,000 zloty regardless of the end result. We know that, had it not been for you, the final picture would have looked different – heartfelt thanks.

The presence of the media greatly helped us spread the information both about our principal goal, as well as the quality of the work of the hospital in Barczewo. We would like to thank the television stations of TVP Olsztyn as well as TVN and TVN24 and the Gazeta Olsztyńska newspaper for their many reports about our project. The papers Gazeta.pl, Dziennik Bałtycki, Nasz Dziennik, Nowy Dziennik from NY, Gość Niedzielny weekly, Radio Olsztyn, Radio Gdańsk, Radio Wnet and Radio PLUS, as well as the websites; mmtrojmiasto.pl, biznesnafali.pl – for press materials. We would particularly like to extend our heartfelt thanks to the Rzeczpospolita daily for sponsoring our campaign.

Referring to the very beginning, I will end the same way.

I am 48 years old, even a month ago I believed that it was 30 years less. Over ten weeks of difficult, non-stop work, I came to know my limits but they kept growing – finally I became a triathlon athlete and an Ironman. I have many friends and acquaintances but I did not know so many of them trust in me – thanks to you, we managed to buy the respirators. You did this for a hospital in which you will never be treated, for complete strangers – this commands respect and is probably called goodness.

This campaign is now history. Thank you all very much. Tomek

tt – źródło Mamel Pictures

tt – foto Mamel Pictures

Jedna myśl nt. „38. PODSUMOWANIE akcji / ENG: SUMMARY”

  1. Gratulacje! Bardzo dziękuję za 3 miesiące spędzone z wami, które pozwoliły mi więcej zrozumieć i bardziej poznać siebie. Panie Tomku zrobił Pan dużo dobrego, zdecydowanie więcej niż zakup tych 5 respiratorów, dla mnie to była inspiracja do pracy nas sobą. Maria

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *