36. credo / ENG:

Jestem stworzony z wiary i miłości – nie strachu i zwątpienia tworzą mnie tysiące kroków a nie jeden skok, działania nie deklaracje wytrwałością pokonuję bariery wyznaję zasadę, że dopóki walczę jestem zwycięzcą

I am made of faith and love – not of fear and doubt I am comprised of thousands of steps, not one leap, actions not declarations I break barriers through perseverance I believe in the principle that as long as I am fighting, I am a winner

 logo_film

 

Te słowa wykuwały się przez okres przygotowań do Ironmana, są sprawdzone a przez to prawdziwe a zakończone sentencją Św. Augustyna bardzo motywują. Niech służą jako credo dla kolejnych projektów w ramach zakonmaltanski.pl/ekstremalnie

Wkrótce akcja IRONMAN ZA RESPIRATORY przejdzie do historii, jeszcze czekamy na ostatnich, którzy zadeklarowali honorowy zakład, jest ich niewielu. Jednocześnie już dzisiaj ośmielam się zaprosić do dalszej drogi – sporo jest do zrobienia. Ja już wyruszyłem.

Aktualnie na koncie Fundacji znajduje się 182 528 zł.

ENG: translation Anna Meysztowicz

These words were carved out during my preparations for Ironman, they have been tested and therefore true and, ending with the maxim of St. Augustine, are very motivating. Let them serve as a credo for subsequent undertakings within the scope of zakonmaltanski.pl/ekstremalnie

Soon the IRONMAN FOR RESPIRATORS challenge will become history but we are still waiting on the final donors who have declared their honorary bets; there are very few left. Simultaneously today I boldly dare invite you on a further journey – there is a lot to do. I have already begun.

At present the balance of the Foundation’s bank account amounts to 182 528 zł.

Herb Zakonu Maltańskiego
Herb Suwerennego Zakonu Maltańskiego

 

Suwerenny Zakon Maltański, to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i  chrześcijańskiej cywilizacji. Powstał w Jerozolimie ok. roku 1050, jest zakonem rycerskim, którego członkami są  głównie osoby świeckie. W 1113 roku papież Paschalisa II, wydał bullę nadając Zakonowi pełną suwerenność, tak od władz świeckich jak i kościelnych.

Przez okres wojen krzyżowych Zakon stworzył strukturę państwową, a utrzymując przez kilkaset lat najwyższą w świecie sprawność bojową stał się prawdziwym przedmurzem chrześcijańskiej Europy dla świata muzułmańskiego. Wówczas to zyskał wielkie znacznie i prestiż, które pozwalają w dzisiejszym świecie działać charytatywnie w blisko 120 krajach. Posługa szpitalnicza, która jest główną misją Zakonu Maltańskiego, niesiona jest pod białym ośmiokątnym krzyżem na czerwonym tle, który znany jest wszędzie jako symbol ratownictwa.

Na ziemiach polskich Zakon obecny jest od początku XII w., z wyjątkiem okresu komunizmu kiedy działalność Zakonu była zakazana. Od lat 1921 r. działa związek narodowy – Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, który jest oficjalną organizacją reprezentującą Suwerenny Rycerski Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje 6 Ośrodków Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych 12 placówek Maltańskiej Służby Medycznej 2 szpitale, hospicjum 2 Domy Pomocy Społecznej i 2 Placówki Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych. Łącznie, w 2013 roku sprawowaliśmy stałą opiekę szpitalną  nad  ponad 300 osobami przez 365 dni w roku oraz dodatkowo, jednorazową pomoc otrzymało  blisko 48 000 osób. Tylko w jednej przychodni onkologicznej w Poznaniu, przez kilkanaście lat 85 000 osób uzyskało bezpłatną pomoc.

Dzięki jakości pracy swoich członków i dochowaniu tradycji, Zakon Maltański posiada pozycję gwaranta wykonania misji dobroczynnych, jest wiarygodnym powiernikiem środków przekazywanych na te cele.

www.zakonmaltanski.pl

The Order of Malta is one of the oldest institutions of western and Christian civilisation. It was founded in Jerusalem in approximately 1050, and is an order of knights, whose members are primarily secular. In the year 1113, Pope Paschal II issued the bull granting the Order full sovereignty from both secular as well as church authorities.

During the Crusades, the Order formed a state-like structure and, upholding for several centuries the world’s highest combat efficiency, became a true forefront of Christian Europe for the Muslim world. At the time it gained great significance and prestige, which at present enable the Order to act as a charity in close to 120 countries. Hospital services, which are the principal mission of the Order of Malta, are provided under the white octagonal cross on a red backdrop, which is known worldwide as the life-saving symbol.

The Order has been present in Poland since the early 12th century, aside from under Communist rule, when the activity of the Order was banned. Since 1921, a national association has been active in Poland – the Association of the Polish Knights of Malta, which is an official organisation representing the Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem known as of Rhodes and Malta.

Presently there are six active Help Centres for Disabled Persons in Poland and twelve Malta Medical Service posts, two hospitals, a hospice, two Social Welfare Houses and two Occupational Therapy centres for the Disabled. In 2013 we provided hospital care for over 300 people over 365 days as well as, additionally, one-off assistance to nearly 48,000 people. Just one oncology clinic in Poznan, over a dozen or so years, has treated 85,000 patients free of charge.

Owing the quality of the work of its members and maintaining its tradition, the Order of Malta upholds a position of guaranteeing the provision of goodwill missions, and is a credible trustee for monetary donations for such causes.

www.zakonmaltanski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *